Skip to main content

Duurzaam Holten neemt, mede namens Opgewekt Rijssen, deel aan de Stuurgroep van Project Burgerparticipatie.

Duurzaam Holten in de stuurgroep

In de afgelopen maanden is er in onze gemeente een stevige discussie gevoerd over de invulling van de doelstelling met betrekking tot de Regionale Energiestrategie (RES). In die discussie ontstond er vooral veel weerstand over de plannen tot implementatie van windenergie. Het college heeft daarom besloten om het gesprek over de inpassing van windturbines te stoppen tot begin 2023 en de tijd te nemen om onderzoek te doen welke alternatieven er zijn voor windmolens. Het uitgangspunt met betrekking tot groene energie in 2030 staat vast. De weg daarnaar toe is echter, wat de gemeente Rijssen-Holten betreft, open.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente in overleg met diverse groepen uit de samenleving een project opgezet dat de participatie moet vormgeven. In dit project zijn naast de gemeente de 3 stichtingen (Tegenwind, Leefbaar Beuseberg, DOENH), de industrie, LTO Noord, de handelsverenigingen, de stichting Duurzaam Holten (DH) en de energiecoöperatie Opgewekt Rijssen (OR) opgenomen in een stuurgroep. Daarnaast zijn een aantal werkgroepen gevormd met betrekking tot verschillende deelgebieden.

DH en OR hebben besloten gezamenlijk in dit project op te trekken waarbij Rob Regoort (voorlopig) beiden in de stuurgroep vertegenwoordigt.

Wij constateren dat het huidige proces rondom de energietransitie niet goed verloopt waardoor de voortgang in gevaar komt. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Duurzaam Holten is van mening dat de klimaatambities juist in volle vaart aangepakt moeten worden, waarbij zowel de inwoners als de bedrijven in onze gemeente, die immers veel slagkracht hebben, actief meedenken en meedoen om de ambities te realiseren. DH en OR vinden het van groot belang dat prioriteit gegeven wordt aan energiebesparing (zowel door gedrag als door technische ingrepen) en vervolgens aan het maximaal benutten van “zon op dak” bij particulieren, bedrijven en agrariërs. Bovendien moet de gemeente de lokale energie-initiatieven waar mogelijk breder ondersteunen.

Wij zullen je in de komende tijd geregeld op de hoogte houden van de voortgang van dit project.

Tenslotte: De bemensing van dit project vindt voor een groot deel plaats door vrijwilligers vanuit de diverse genoemde groepen. DH en OR zouden heel graag meer mensen willen inzetten in dit uitdagende project maar ook in andere initiatieven op gebied van duurzaamheid. Met name de participatie van jongeren is nog beperkt. Wij roepen daarom geïnteresseerden nadrukkelijk op zich te melden bij info@duurzaamholten.nl